• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

15 Maj

Ogłoszenie o naborze na szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji Rodziny Zastępczej i Prowadzącego Rodzinny Dom Dziecka

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  SZKOLENIA  KANDYDATÓW  DO  PEŁNIENIA  FUNKCJI  RODZINY  ZASTĘPCZEJ I  PROWADZĄCEGO  RODZINNY  DOM  DZIECKA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej i do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Szkolenie zaplanowano na sierpień 2013r.

Pełnienie takiej funkcji może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania funkcji rodziny zastępczej
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
7) zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
- rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego
- właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
- wypoczynku i organizacji czasu wolnego
8) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
9) posiadają stałe źródło dochodów.

Zakres programowy szkolenia obejmuje od 60 do 95 godzin dydaktycznych, w zależności od formy pieczy zastępczej, w tym 10 godzin szkolenia w formie praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Szkolenie zaplanowano w okresie od sierpnia do grudnia 2013r. Kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46 pokój nr 7 , od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 lub pod nr telefonu: 52 325-17-26 lub 52 325-17-25 do dnia 14 czerwca 2013r.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w  Nakle nad Notecią

Sebastian Hałas