• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

15 Maj

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" 2013

 

Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Miejsce składania wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 46, 89 – 100 Nakło nad Notecią

Termin składania wniosków:

Moduł I – od 20 maja 2013r. do 30 września 2013r.

Moduł II:

- od 20 maja 2013r. do 10 czerwca 2013r. (semestr letni 2012/2013)
- od 2 września 2013r. do 30 września 2013r. (semestr zimowy 2013/2014)

Dofinansowanie w ramach Modułów I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Wnioski dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46, 89 – 100 Nakło nad Notecią oraz na stronie internetowej www.bip.powiat.nakielski.lo.pl

Zgodnie z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku planowane są następujące moduły, obszary i zadania:

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A

Cel – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Warunki uczestnictwa:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcja narządu ruchu

Dofinansowanie może być udzielane co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Maksymalna kwota dofinansowania: 5.000 zł
Wkład własny: 15% ceny brutto/usługi

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Warunki uczestnictwa:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej
- dysfunkcja narządu ruchu

Dofinansowanie może być udzielane co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Maksymalna kwota dofinansowania: 2.100 zł, w tym:

- dla kosztów kursu i egzaminów: 1.500 zł
- dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu): 600 zł

Wkład własny: 25% ceny brutto zakupu/usługi

Obszar B

Cel – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Warunki uczestnictwa:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Dofinansowanie może być udzielane co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Maksymalna kwota dofinansowania:

- dla osoby niewidomej: 30.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 20.000 zł
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności: 10.000 zł
- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostałych adresatów obszaru: 5.000 zł

Wkład własny: 10% ceny brutto zakupu/ usługi

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Warunki uczestnictwa:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Maksymalna kwota dofinansowania:

- dla osoby głuchoniewidomej: 4.000 zł
- dla pozostałych adresatów obszaru: 2.000 zł

Wkład własny: niewymagany

Obszar C

Cel – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Warunki uczestnictwa:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Dofinansowanie może być udzielane co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Maksymalna kwota dofinansowania 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania maksymalnie do 20.000 zł w indywidualnych przypadkach, wyłącznie gdy:

- zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu, oraz
- celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu

Wkład własny: 10% ceny brutto zakupu/ usługi

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Warunki uczestnictwa:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

Maksymalna kwota

Wnioski do pobrania na stronie BIP powiat nakielski w zakładce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - ogłoszenia - Pilotażowy program "Aktywny samorząd" 2013