Mieszkania chronione

Mieszkania chronione treningowe

Mieszkanie chronione treningowe to forma świadczenia pomocy społecznej zorganizowanej dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą, mająca na celu przygotowanie tych osób pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie chronione treningowe zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz w integracji ze społecznością lokalną. Użytkownikiem mieszkania chronionego treningowego jest osoba usamodzielniana w wieku od 18 do 25 roku życia, opuszczająca rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą, która korzysta z pomocy w formie pobytu w mieszaniu chronionym treningowym. Opiekunem mieszkania chronionego jest pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią wyznaczony przez Dyrektora/ Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle (PCPR), sprawujący opiekę nad użytkownikami mieszkania chronionego treningowego.

Podstawy prawne funkcjonowania mieszkań chronionych treningowych

Mieszkania chronione funkcjonują na podstawie:

• ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020r.poz.821 ze zm.),

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020r.poz.1876 ze zm.),

• rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r., w sprawie

mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018r., poz. 822).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią posiada dwa mieszkania chronione treningowe zlokalizowane w Szubinie, przeznaczone łącznie dla sześciu osób. Mieszkania chronione treningowe są niekoedukacyjne.

Mieszkania chronione zostały utworzone w celu wsparcia procesu usamodzielniania osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, umożliwienia realizacji pracy socjalnej i programów usamodzielnia dla osób opuszczających rodzinną lub instytucjonalna pieczę zastępczą. Pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych powinien w szczególności umożliwić przygotowanie się użytkowników do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego, radzenia sonie z problemami życia codziennego, gospodarowanie własnymi środkami finansowymi, stwarzać możliwości do nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, rodzinnych
(w tym utrzymywania więzi rodzinnych), emocjonalnych itp. przy wsparciu pracownika socjalnego, opiekuna procesu usamodzielniania i innych specjalistów, uczyć ponoszenia konsekwencji za własne decyzje, umożliwiać rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje własne życie oraz nabycie umiejętności realnego postrzegania rzeczywistości, uczyć samodzielnego mieszkania, stwarzać możliwości w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy oraz załatwiania spraw urzędowych oraz pomagać w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne.