Rodzina w Centrum 3

Rodzina w Centrum 3

8Pf8yY2uR1kO0AAAAASUVORK5CYII=

Projekt Rodzina w Centrum 3 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:              19 330 603,60 zł 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:           16 431 013,06 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:                       01.01.2021 – 31.12.2023

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

EFEKTY:

 • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
 • poprawę relacji w rodzinie
 • równe szanse rozwoju dzieci
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizowane w ramach projektu skierowane są do:

 • osób przebywających w pieczy zastępczej
 • osób opuszczających pieczę zastępczą
 • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
 • osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i systemie pieczy zastępczej ( w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny)
 • innych osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • poradnictwo rodzinne: - pedagogiczne - psychologiczne – psychiatryczne
 • specjalistyczne poradnictwo logopedyczne
 • terapia rodzinna
 • warsztaty dla rodziców
 • zajęcia animacyjne dla dzieci
 • grupy wsparcia
 • warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży
 • superwizja rodzin zastępczych
 • mediacje rodzinne

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do 31 grudnia 2023 roku.
Podstawą zgłoszenia do udziału w projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza.

 

 • 0002