Rodzina w Centrum 3

Rodzina w Centrum 3

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych w województwie kujawsko-pomorskim.

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizowane w ramach projektu skierowane są do:

 • osób przebywających w pieczy zastępczej
 • osób opuszczających pieczę zastępczą
 • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
 • osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i systemie pieczy zastępczej ( w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny)
 • innych osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • poradnictwo rodzinne: - pedagogiczne - psychologiczne – psychiatryczne,
 • terapia rodzinna
 • warsztaty dla rodziców
 • zajęcia animacyjne dla dzieci
 • grupy wsparcia
 • warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do 31 grudnia 2022 roku.
Podstawą zgłoszenia do udziału w projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza.