Aktualności

Konkurs plastyczny „Piękna nasza Krajna cała ”

1. Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią 

2. Celem konkursu jest rozwój ekspresji plastycznej i kreatywności dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody, promocja idei rodzicielstwa zastępczego i walorów Powiatu Nakielskiego oraz wydanie kalendarza ilustrowanego pracami nagrodzonymi w konkursie.

3. Uczestnicy konkursu: dzieci przebywające w różnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Nakielskiego oraz biologiczne dzieci opiekunów zastępczych

Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:

 • dzieci do lat 6

 • dzieci od 7 do 10 lat

 • dzieci i młodzież w wieku od 11 do 15 lat

4. Warunki konkursu:

 • udział w konkursie jest możliwy wyłącznie za zgodą opiekuna zastępczego, która powinna być dołączona do pracy konkursowej. Druk zgody stanowi złącznik nr 1 Regulaminu.   file:///C:/Users/pcpr.user/Desktop/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%201.pdf

 • format pracy A4- A-3

 • technika dowolna

 • wszystkie prace muszą być wykonane samodzielnie i podpisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy wraz z jej opisem, podsumowaniem). Z uwagi na wiek uczestników dopuszcza się w pierwszej kategorii wiekowej pomoc osób dorosłych

 • ilość prac nadesłanych przez uczestnika jest nieograniczona,

 • zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu

 • zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (D. U. z 2018 Nr 133, poz. 883 ze zm. oraz art. 6 ust. 1, lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac plastycznych w celu promocji idei rodzicielstwa zastępczego

 

5.Termin składania prac: 30 września 2021r.

Prace można składać osobiście w sekretariacie PCPR w Nakle nad Notecią pokój nr 1 lub przesłać na adres PCPR ul. Dąbrowskiego 46 w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.20201r. (decyduje data wpływu do Centrum).

6. Ocena prac:

Komisja powołana przez Organizatora dokona oceny prac w wymienionych powyżej kategoriach,

przyznając nagrody i wyróżnienia oraz kwalifikując prace na wystawę pokonkursową oraz

zamieszczenia na stronie internetowej organizatora konkursu.

7. Ogłoszenie wyników konkursu

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie PCPR w dniu 04.10.2021r. Każdy z nagrodzonych zostanie poinformowany telefonicznie o wygranej. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie PCPR, o terminie Organizator konkursu poinformuje telefonicznie.

8. Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów.

9. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum.

10. Zastrzeżenia

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych, w tym wykorzystania ich do wydania kalendarza oraz zorganizowania wystawy wszystkich prac konkursowych - prosimy nie rolować  i nie składać prac .

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Powrót