Aktualności

Informacja o wyborze trenerów prowadzących Program Korekcyjno-Edukacyjny

Program Korekcyjno-Edukacyjny- możliwość przeprowadzenia Programu/ AKTUALIZACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią w związku realizacją Programu Korekcyjno– Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie zaprasza osoby chętne do przeprowadzenia w/w Programu zgodnie z zasadami określonymi w:

 • Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2021r.poz.1249 t.j.);
 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259).

Dotacja przyznana na powyższy cel obejmować będzie grupę minimum 8 osób, a termin realizacji Programu przewidywany jest na okres od września do grudnia 2021r.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją osób zainteresowanych przeprowadzeniem Programu proszę przekazać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46 do dnia 20 sierpnia 2021r.

Program Korekcyjno-Edukacyjny- zapraszamy do wzięcia udziału

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż w terminie od września do grudnia 2021r. przystępuje do realizacji Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkania indywidualne i grupowe odbywać się będą w sali konferencyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie w godzinach od 16.00 do 19.00 dwa razy w tygodniu. Szczegółowe informacje odnośnie spotkań zostaną ustalone bezpośrednio z Uczestnikami Programu.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

 • osób, u których zauważalne są symptomy stosowania przemocy wobec innych z otoczenia,
 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w Programie.

Wojewoda Kujawsko- Pomorski wyraził zgodę na rekrutację uczestników do przedmiotowego programu również spoza terenu Powiatu Nakielskiego, jeśli te osoby same się zgłoszą lub zostaną skierowane przez zawodową służbę kuratorską czy współpracujące Zespoły Interdyscyplinarne.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią przy ul. Dąbrowskiego 46 lub kontaktować mailowo na adres: ewelina.ciszewska@pcpr-naklo.pl lub pod numerem telefonu 536-928-218 (stacjonarny; 52-325-17-24).

Zostań Rodziną Zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią poszukuje kandydatów na rodzinę zastępczą.
Wszelkie informacje udzielane są pod numerem : 325 17 25 / 325 17 26 lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46.

 • ulotka11122
 • ulotka o poszukiwaniu rodzin zastępczych

Ogłoszenie wyników wyboru ofert na przeprowadzenie Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w roku 2021

protokół z wyboru trenerów.pdf

Konkurs plastyczny „Piękna nasza Krajna cała ”

1. Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią 

2. Celem konkursu jest rozwój ekspresji plastycznej i kreatywności dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody, promocja idei rodzicielstwa zastępczego i walorów Powiatu Nakielskiego oraz wydanie kalendarza ilustrowanego pracami nagrodzonymi w konkursie.

3. Uczestnicy konkursu: dzieci przebywające w różnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Nakielskiego oraz biologiczne dzieci opiekunów zastępczych

Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:

 • dzieci do lat 6

 • dzieci od 7 do 10 lat

 • dzieci i młodzież w wieku od 11 do 15 lat

4. Warunki konkursu:

 • udział w konkursie jest możliwy wyłącznie za zgodą opiekuna zastępczego, która powinna być dołączona do pracy konkursowej. Druk zgody stanowi złącznik nr 1 Regulaminu.   file:///C:/Users/pcpr.user/Desktop/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%201.pdf

 • format pracy A4- A-3

 • technika dowolna

 • wszystkie prace muszą być wykonane samodzielnie i podpisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy wraz z jej opisem, podsumowaniem). Z uwagi na wiek uczestników dopuszcza się w pierwszej kategorii wiekowej pomoc osób dorosłych

 • ilość prac nadesłanych przez uczestnika jest nieograniczona,

 • zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu

 • zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (D. U. z 2018 Nr 133, poz. 883 ze zm. oraz art. 6 ust. 1, lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac plastycznych w celu promocji idei rodzicielstwa zastępczego

 

5.Termin składania prac: 30 września 2021r.

Prace można składać osobiście w sekretariacie PCPR w Nakle nad Notecią pokój nr 1 lub przesłać na adres PCPR ul. Dąbrowskiego 46 w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.20201r. (decyduje data wpływu do Centrum).

6. Ocena prac:

Komisja powołana przez Organizatora dokona oceny prac w wymienionych powyżej kategoriach,

przyznając nagrody i wyróżnienia oraz kwalifikując prace na wystawę pokonkursową oraz

zamieszczenia na stronie internetowej organizatora konkursu.

7. Ogłoszenie wyników konkursu

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie PCPR w dniu 04.10.2021r. Każdy z nagrodzonych zostanie poinformowany telefonicznie o wygranej. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie PCPR, o terminie Organizator konkursu poinformuje telefonicznie.

8. Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów.

9. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum.

10. Zastrzeżenia

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych, w tym wykorzystania ich do wydania kalendarza oraz zorganizowania wystawy wszystkich prac konkursowych - prosimy nie rolować  i nie składać prac .

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zapytanie cenowe na wykonanie utwardzenia terenu przy CAiAS w Paterku

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem oraz składania ofert.

file:///C:/Users/pcpr.user/Desktop/zap.kostka/ZAPYTANIE%20CENOWE.pdf

Klauzula dla umów cywilnoprawnych.pdf

 

Ogłoszenie wyników dotyczące Zapytania cenowego na utwardzenie terenu przy CAiAS w Paterku.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RwC3/2021 Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci wraz z usługą gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów

Spotkanie z Zawodowymi Rodzinami Zastępczymi oraz przedstawicielami Rodzinnych Domów Dziecka

22 października 2021r. w siedzibie Centrum Akceptacji i Aktywności  Społecznej w Paterku odbyło się robocze spotkanie pracowników Zespołu ds. pieczy zastępczej i dyrektorów Centrum z osobami pełniącymi funkcję zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Tematem spotkanie były sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem naszej pieczy oraz nowelizacja ustawy o spieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu, a wszystkie nasze rodziny zapraszamy na kolejne takie spotkanie w styczniu 2022r.  Jeszcze w listopadzie planujemy spotkanie z przedstawicielami szkół i ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Nakielskiego.

 • foto 1
 • foto 2
 • foto 4
 • foto 3

Zapytanie cenowe na dostawę gazu technicznego – propan i dzierżawę zbiornika na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w miejscowości Paulina 12, gm. Kcynia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią zaprasza do składania ofert na dostawę gazu technicznego oraz dzierżawę zbiornika na potrzeny placówki opiekuńczo- wychowawczej.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Nakielskim

INFORMACJA

o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
w Powiecie Nakielskim w roku 2022.

Zarząd Powiatu Nakielskiego uchwałą nr 417/2021 z dnia 18 października 2021r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nakielskiego. Termin składania ofert upłynął 10 listopada 2021r. Na realizację zadania publicznego Zarząd Powiatu Nakielskiego przeznaczył środki finansowe pochodzące z dotacji budżetu państwa w wysokości 126.060,00 zł. W ramach konkursu wpłynęło 6 ofert. Według oceny Komisji Konkursowej powołanej uchwałą nr 423/2021 Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 października 2021r. trzy oferty spełniały warunki formalne i były one rozpatrywane pod względem merytorycznym.

Z podsumowania punktów przyznanych przez każdego członka Komisji wynika, iż oferta:

 1. Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz (oferta nr 3)

-otrzymała łącznie 71 punktów(y) na 72 możliwe do uzyskania,

 1. Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej, ul. Długa 62/2, 85-034 Bydgoszcz (oferta nr 2)

  - otrzymała łącznie 64 punktów(y) na 72 możliwe do uzyskania,

 1. Fundacja Civitas, ul. Potulicka 28, 89-100 Nakło nad Notecią (oferta nr 4)

                 - otrzymała łącznie 62 punktów(y) na 72 możliwe do uzyskania.

Komisja Konkursowa na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Nakielskim wskazała Zarządowi Powiatu Nakielskiego jako najlepszą ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11 w Nowym Sączu.

Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu administracji publicznej.

Wyniki Wielkanocnego konkursu plastycznego

I miejsce Marcel

II miejsce Julka

III miejsce  Jakub

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają słodka niespodziankę. A nasi laureaci nagrody rzeczowe.

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie!!!!!!

Wielkanocny konkurs plastyczny

Regulamin

konkursu plastycznego

na kartkę świąteczną

Wielkanoc 2022

 

 1. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią.

2. Zwycięski projekt będzie oficjalną kartką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią na Święta Wielkanocne w 2022r., wysyłaną z życzeniami w formie elektronicznej i tradycyjnej do samorządowców, organów administracji oraz podmiotów, związanymi z działalnością Centrum.
3. Uczestnikiem konkursu mogą być dzieci przebywające w różnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Nakielskiego oraz biologiczne dzieci opiekunów zastępczych.

4. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i samodzielne wykonanie grafiki kartki świątecznej w dowolnej technice m.in.: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp., z wykluczeniem prac przestrzennych, uniemożliwiających przekształcenie pracy w dokument elektroniczny. Przy wykonywaniu kartki należy zatem uwzględnić techniczne możliwości jej zeskanowania.

5. Warunki konkursu:

 • udział w konkursie jest możliwy wyłącznie za zgodą opiekuna zastępczego lub rodzica biologicznego, która powinna być dołączona do pracy konkursowej. Druk zgody stanowi złącznik nr 1 Regulaminu.
 • format pracy: A6- standardowa kartka pocztowa (A5 złożone na pół)
 • technika dowolna
 • wszystkie prace muszą być wykonane samodzielnie i podpisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek)
 • każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę
 • zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu
 • zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (D. U. z 2018 Nr 133, poz. 883 ze zm. oraz 6 ust. 1, lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac plastycznych

  6.
  Termin składania prac: 25 marca 2022r.

7. Prace można składać osobiście w sekretariacie PCPR w Nakle nad Notecią pokój nr 1 lub  przesłać na adres PCPR ul. Dąbrowskiego 46 w nieprzekraczalnym terminie do  25 marca 2022r. (decyduje data wpływu do Centrum).

8. Oceny prac dokonana powołana przez Organizatora komisja, która wyłoni  zwycięską kartkę oraz dwie  wyróżnione
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie PCPR w terminie do 31 marca 2022r. Autor zwycięskiej pracy oraz dwójka wyróżnionych zostaną poinformowani telefonicznie o wygranej. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie PCPR, o terminie Organizator konkursu poinformuje telefonicznie.

10. Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

11. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum i fb.

12. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac - prosimy nie rolować  i nie składać prac .

 

ZAPRASZAMY