Aktualności 2021

Program Korekcyjno-Edukacyjny- możliwość przeprowadzenia Programu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią w związku realizacją Programu Korekcyjno– Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie zaprasza osoby chętne do przeprowadzenia w/w Programu zgodnie z zasadami określonymi w:

 • Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2021r.poz.1249 t.j.);
 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259).

Dotacja przyznana na powyższy cel obejmować będzie grupę minimum 8 osób, a termin realizacji Programu przewidywany jest na okres od września do grudnia 2021r.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją osób zainteresowanych przeprowadzeniem Programu proszę przekazać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46 do dnia 20 sierpnia 2021r.

Program Korekcyjno-Edukacyjny- zapraszamy do wzięcia udziału

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż w terminie od września do grudnia 2021r. przystępuje do realizacji Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkania indywidualne i grupowe odbywać się będą w sali konferencyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie w godzinach od 16.00 do 19.00 dwa razy w tygodniu. Szczegółowe informacje odnośnie spotkań zostaną ustalone bezpośrednio z Uczestnikami Programu.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

 • osób, u których zauważalne są symptomy stosowania przemocy wobec innych z otoczenia,
 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w Programie.

Wojewoda Kujawsko- Pomorski wyraził zgodę na rekrutację uczestników do przedmiotowego programu również spoza terenu Powiatu Nakielskiego, jeśli te osoby same się zgłoszą lub zostaną skierowane przez zawodową służbę kuratorską czy współpracujące Zespoły Interdyscyplinarne.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią przy ul. Dąbrowskiego 46 lub kontaktować mailowo na adres: ewelina.ciszewska@pcpr-naklo.pl lub pod numerem telefonu 536-928-218 (stacjonarny; 52-325-17-24).

Zostań Rodziną Zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią poszukuje kandydatów na rodzinę zastępczą.
Wszelkie informacje udzielane są pod numerem : 325 17 25 / 325 17 26 lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46.

 • ulotka11122
 • ulotka o poszukiwaniu rodzin zastępczych

Ogłoszenie wyników wyboru ofert na przeprowadzenie Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w roku 2021

protokół z wyboru trenerów.pdf

Konkurs plastyczny „Piękna nasza Krajna cała ”

1. Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią 

2. Celem konkursu jest rozwój ekspresji plastycznej i kreatywności dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody, promocja idei rodzicielstwa zastępczego i walorów Powiatu Nakielskiego oraz wydanie kalendarza ilustrowanego pracami nagrodzonymi w konkursie.

3. Uczestnicy konkursu: dzieci przebywające w różnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Nakielskiego oraz biologiczne dzieci opiekunów zastępczych

Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:

 • dzieci do lat 6

 • dzieci od 7 do 10 lat

 • dzieci i młodzież w wieku od 11 do 15 lat

4. Warunki konkursu:

 • udział w konkursie jest możliwy wyłącznie za zgodą opiekuna zastępczego, która powinna być dołączona do pracy konkursowej. Druk zgody stanowi złącznik nr 1 Regulaminu.   file:///C:/Users/pcpr.user/Desktop/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%201.pdf

 • format pracy A4- A-3

 • technika dowolna

 • wszystkie prace muszą być wykonane samodzielnie i podpisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy wraz z jej opisem, podsumowaniem). Z uwagi na wiek uczestników dopuszcza się w pierwszej kategorii wiekowej pomoc osób dorosłych

 • ilość prac nadesłanych przez uczestnika jest nieograniczona,

 • zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu

 • zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (D. U. z 2018 Nr 133, poz. 883 ze zm. oraz art. 6 ust. 1, lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac plastycznych w celu promocji idei rodzicielstwa zastępczego

 

5.Termin składania prac: 30 września 2021r.

Prace można składać osobiście w sekretariacie PCPR w Nakle nad Notecią pokój nr 1 lub przesłać na adres PCPR ul. Dąbrowskiego 46 w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.20201r. (decyduje data wpływu do Centrum).

6. Ocena prac:

Komisja powołana przez Organizatora dokona oceny prac w wymienionych powyżej kategoriach,

przyznając nagrody i wyróżnienia oraz kwalifikując prace na wystawę pokonkursową oraz

zamieszczenia na stronie internetowej organizatora konkursu.

7. Ogłoszenie wyników konkursu

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie PCPR w dniu 04.10.2021r. Każdy z nagrodzonych zostanie poinformowany telefonicznie o wygranej. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie PCPR, o terminie Organizator konkursu poinformuje telefonicznie.

8. Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów.

9. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum.

10. Zastrzeżenia

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych, w tym wykorzystania ich do wydania kalendarza oraz zorganizowania wystawy wszystkich prac konkursowych - prosimy nie rolować  i nie składać prac .

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zapytanie cenowe na wykonanie utwardzenia terenu przy CAiAS w Paterku

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem oraz składania ofert.

file:///C:/Users/pcpr.user/Desktop/zap.kostka/ZAPYTANIE%20CENOWE.pdf

Klauzula dla umów cywilnoprawnych.pdf