Aktualności 2022

UWAGA – W uzupełnieniu do Oferty podajemy parametry równoważności dot. sprzętu

Zapytanie cenowe na zakup wraz z dostawą Serwer Dell PowerEdge R350 z oprogramowaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią/ Aktualizacja PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

WAŻNE!

Informujemy, że dnia 19 czerwca 2022r. radca prawny nie będzie udzielał porad prawnych w Punkcie Interwencji Kryzysowej. 

Zapytanie cenowe na zakup wraz z dostawą Serwer Dell PowerEdge R350 z oprogramowaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią/Aktualizacja PROTOKÓŁ

Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, w związku z realizacją Programu Korekcyjno– Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie, zaprasza osoby chętne do przeprowadzenia w/w Programu, zgodnie z zasadami określonymi w:

 

  -  Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021r. poz. 1249 t.j.);

-   Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259).

 

Dotacja przyznana na powyższy cel obejmować będzie 12 uczestników, termin realizacji Programu przewidywany jest na okres od września do grudnia 2022r.                                                     

                Oferty wraz z wymaganą dokumentacją osób zainteresowanych przeprowadzeniem Programu proszę przekazać na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią, do dnia 22 sierpnia 2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż termin składania ofert na przeprowadzenie Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób stosujących Przemoc w Rodzinie został przedłużony do dnia 31 sierpnia 2022r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż w okresie od września do grudnia 2022r. przystępuje do realizacji Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych „Bez Przemocy”. Osoby zainteresowane udziałem w Programie, mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią przy ul. Dąbrowskiego 46 lub kontaktować mailowo na adres: ewelina.ciszewska@pcpr-naklo.pl lub telefonicznie -  536-928-218.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

- osób, u których zauważalne są symptomy stosowania przemocy wobec innych z otoczenia,

- osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

- osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

- osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w Programie.

Konkurs plastyczny "WAKACJE"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

WAKACJE”

MAAAAAASUVORK5CYII=

§ 1

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią.

§ 2

Uczestnikiem konkursu mogą być dzieci przebywające w różnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Nakielskiego oraz biologiczne dzieci opiekunów zastępczych.

§ 3

Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i samodzielne wykonanie rysunku, przedstawiającego wakacje. Mogą to być wakacje wymarzone, tegoroczne wakacje lub te najciekawsze, najlepsze. Technika pracy dowolna: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp., prace przestrzenne.

§ 4

Warunki konkursu:

 • udział w konkursie jest możliwy wyłącznie za zgodą opiekuna zastępczego lub rodzica biologicznego, która powinna być dołączona do pracy konkursowej. Druk zgody stanowi złącznik nr 1 Regulaminu.

 • format pracy: A6- standardowa kartka pocztowa (A5 złożone na pół)

 • technika dowolna

 • wszystkie prace muszą być wykonane samodzielnie i podpisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek)

 • każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę

 • zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu

 • zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (D. U. z 2018 Nr 133, poz. 883 ze zm. oraz art. 6 ust. 1, lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac plastycznych

§ 5

Termin składania prac: 30 września 2022r.

§ 7

Prace można składać osobiście w sekretariacie PCPR w Nakle nad Notecią II piętro lub przesłać na adres PCPR ul. Dąbrowskiego 46 w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2022r. (decyduje data wpływu do Centrum).

§ 8

Oceny prac dokonana powołana przez Organizatora komisja, która wyłoni zwycięzcę oraz nagrodzone prace wyróżnione.

§ 9

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie PCPR w terminie do 7października 2022r. Autor zwycięskiej pracy oraz dwójka wyróżnionych zostaną poinformowani telefonicznie o wygranej. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie PCPR, o terminie Organizator konkursu poinformuje telefonicznie.

§ 10

Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

§ 11

Informacja o konkursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum i fb.

§ 12

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac - prosimy nie rolować  i nie składać prac .

 

ZAPRASZAMY

Zapraszamy do wzięcia udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2023r. nieodpłatnej pomocy prawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatury na członka komisji konkursowej, powołanej do oceny ofert na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2023 roku.

Samodzielność-Aktywność-Mobilność!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią realizuje program finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”(SAM).W ramach programu realizowane są zadania: „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. Ich celem jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej osobom niepełnosprawnym.

 

SAM-Mieszkanie dla absolwenta

         Celem programu jest zapewnienie beneficjentom samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności oraz dofinansowanie kosztów wynajęcia mieszkania przez okres 36 miesięcy.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym.

Program ten skierowany jest do osób, które:

 1. posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenia równoważne,

 2. posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 4. złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,

 5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub podjętym zatrudnieniu

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

 SAM-Dostępne mieszkanie

       Celem programu jest zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych będącego podstawą samodzielnej realizacji planów zawodowych i społecznych. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku aż do poziomu zero przed budynkiem.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym.

Program skierowany jest do osób, które:

 1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiające poruszanie się bez użycia wózka,

 2. złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,

 3. złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

 4. w momencie składania wniosku skończyły 16 rok życia i nie ukończyły 65 roku życia

UWAGA:

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 1. oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego,

 2. orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez wózka

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

WAŻNE !!!

Dotyczy programu  „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta i Dostępne mieszkanie

Wnioski wraz z wymaganym załącznikami należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą System Obsługi Wsparcia (SOW). W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ DO REALIZATORA WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA OBECNE MIEJSCE ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY.OTWARTY KONKURS OFERT NA NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ W POWIECIE NAKIELSKIM W 2023r.

Zarząd Powiatu Nakielskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2023.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych , ustala się szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację w/w zadań, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

załączniki:

 

KONFERENCJA

 • konferencja plakat

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ W POWIECIE NAKIELSKIM W 2023 ROKU.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem na zajęcia profilaktyczno- wychowawcze

« poprzednia strona