Aktualności 2023

Ogłoszenie o drugim pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE O DRUGIM PISEMNYM
PRZETARGU PUBLICZNYMNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nakle nad Notecią ogłasza drugi pisemny przetarg publiczny na sprzedaż:

 

Samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA

 

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

POWIAT NAKIELSKI - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią.

2. Podstawowe informacje dotyczące sprzedawanego samochodu:

a) samochód osobowy Skoda Octavia 1,9 TDI, nr rej.: CNA W765,

b) rok produkcji: 1998,

c) poj. silnika 1896 cm³,

d) moc: 66 kW (90 KM),

e) rodzaj nadwozia: liftback 5 drzwiowy,

f) jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym,

g) kolor: granatowy 2-warstwowy typu uni,

h) stan techniczny: zgodny z Oceną techniczną Rzeczoznawcy (załącznik nr 1 do Ogłoszenia
o drugim pisemnym przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego Skoda Octavia) -

pojazd w eksploatacji.

3. Miejsce i termin przeprowadzenia drugiego przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią
w terminie 7 dni od terminu składania ofert.

 

Pojazd będący przedmiotem drugiego przetargu można obejrzeć na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie ul. Kochanowskiego 1, w dniach od poniedziałek do piątek
w godzinach od 900 do 1600, po uprzednim telefonicznym kontakcie pod nr tel. 531 053 118
lub 530 930 697.

4. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza wynosi: 1300 zł brutto (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)
i jest to kwota minimalna sprzedaży samochodu.

5. Wadium:

1. Warunkiem przystąpienia do drugiego przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 130 zł.

(słownie: sto trzydzieści złotych 00/100), co stanowi 10 procent ceny wywoławczej.

2. Wadium wnosi się na rachunek bankowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nakle nad Notecią - nr rachunku: 17 8179 0009 0023 1055 2000 0010 Bank Spółdzielczy

w Nakle nad Notecią z adnotacją: „wadium samochód Skoda Octavia”, najpóźniej do dnia

05.09.2023 r.

3. Wadium wniesione przez nabywcę zaliczone będzie na poczet ceny nabycia.

4. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone,

zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia

oferty.

5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał drugi przetarg

publiczny, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży, bądź od wpłaty całości ceny nabycia

po zawarciu umowy.

6. Warunki przystąpienia do drugiego przetargu:

1. Drugi przetarg będzie się odbywał według Regulaminu drugiego pisemnego przetargu

publicznego na sprzedaż samochodu służbowego mark i Skoda Octavia stanowiącego

załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

2. Warunkiem przystąpienia do drugiego przetargu jest złożenie oferty zakupu do dnia

06.09.2023 r. zgodnie ze wzorem określonym w załącznik nr 1 do Regulaminu o drugim

pisemnym przetarg publicznym na sprzedaż samochodu służbowego Skoda Octavia w

zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Skoda Octavia. Nie otwierać

przed dniem rozstrzygnięcia przetargu” w siedzibie Sprzedającego: Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46 – Sekretariat (II piętro) wraz z

podpisanym dowodem wniesienia wadium.

3. Oferenci pozostaną związani z ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu

składania ofert do siedziby Sprzedającego.

7. Wybór oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie wyłącznie kryterium ceny oferty. Wygra

oferent, który zaoferuje najwyższą cenę.

8. Odrzucenie oferty:

1. Oferta złożona w drugim przetargu jest odrzucona, jeżeli:

a) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta

który nie wniósł wadium,

 

b) nie zawiera danych i dokumentów określonych we wzorze oferty lub jest niekompletna,

nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania

jej za nową ofertę.

2. Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

9. Postanowienia końcowe:

1. Do odbycia drugiego przetargu wystarczy złożenie jednej oferty spełniającej wszystkie

wymagania wynikające z Regulaminu drugiego pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż

samochodu osobowego marki Skoda Octavia.

2. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje tę samą cenę, wówczas zostanie

między nimi przeprowadzony przetarg w formie aukcji. W przypadku aukcji postąpienie nie

może wynosić mniej niż 50,00 zł. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi z oferentem, który

zaoferował najwyższą cenę nabycia samochodu.

3. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej

oferty, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia

zawarcia umowy sprzedaży.

5. Wydanie samochodu nabywcy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie

ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu drugiego pisemnego przetargu

publicznego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia, po zawarciu umowy,

której wzór określa załącznik nr 3 do Regulaminu drugiego pisemnego przetargu publicznego

na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia oraz po wpłaceniu przez nabywcę

oferowanej ceny nabycia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zamknięcia drugiego przetargu bez wybrania którejkolwiek

z ofert,bez podania przyczyny.

Nakło nad Notecią, 22.08.2023 r.

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Marek Durałek

Powrót