Rodzinna Piecza Zastępcza

Rodzinna Piecza Zastępcza

Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą wstępni – dziadkowie, pradziadkowie lub rodzeństwo dziecka.

Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą osoby niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W rodzinie zastępczej niezawodowej lub zawodowej w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej

Rodzinny dom dziecka tworzą osoby niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka W rodzinnym domu dziecka może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (lub w razie konieczności liczniejsze rodzeństwo).

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

  • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;

  • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;

  • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;

  • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;

  • zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;

  • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;

  • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.