Świadczenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka

Świadczenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka

1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz osoby pełnoletniej, która ukończyła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej umieszczonego w pieczy zastępczej.

Aktualna wysokość świadczeń:

- 746zł. w rodzinie zastępczej spokrewnionej

- 1131zł. w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka

2. Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka lub osoby, która osiągnęła pełnoletność pozostając w pieczy zastępczej. Aktualna wysokość dodatku - 227zł.

Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, za zgodą tej rodziny zastępczej, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, jeżeli uczy się:

  • w szkole,

  • w zakładzie kształcenia nauczycieli,

  • na uczelni,

  • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

3. Rodzinie zastępczej starosta może przyznać świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo. Jest to świadczenie fakultatywne

4. Na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko oraz w rodzinnym domu dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym 500+”.

5. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko bądź lub osobę uczącą się do 20. roku życia, a w przypadku osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24. roku życia przysługuje świadczenie dobry start. Aktualna wysokość świadczenia wynosi 300zł i jest realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ważne:

1. Osoby otrzymujące świadczenia, są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie ich sytuacji życiowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń (np. zmiana adresu).

2. Świadczenia i dodatki, o których mowa powyżej są udzielane odpowiednio na wniosek rodziny zastępczej.