Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Turnus oznacza aktywną rehabilitację połączoną z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m. in. przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni.

Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym są przyjmowane w każdym czasie (przez cały rok) w formie:

I. papierowej:

Miejsce przyjmowania wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią (wniosek można również przesłać pocztą).

nr telefonu: 52 325 17 28

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Centrum lub na stronie internetowej:

- https://pcpr-naklo.rbip.mojregion.info/druki/  

- w elektronicznym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

II. elektronicznej:

poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl


Aby złożyć wniosek w systemie SOW trzeba posiadać:

- konto w systemie SOW,

- profil zaufany na platformie ePUAP lub podpis elektroniczny.

(informacje o tym, jak założyć konto w systemie SOW oraz profil zaufany znajdują się na portalu SOW)

 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

1.Uwierzytelnioną przez uprawniony organ kopię orzeczenia o:

 • stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności osób do 16 roku życia lub

 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub

 • grupie inwalidzkiej lub

 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998r.

2.Kserokopię jednego z wyżej wymienionych dokumentów pod warunkiem przedłożenia jego oryginału przy składaniu wniosku.

3.Wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

4.Zaświadczenie wystawione przez szkołę/ uczelnię potwierdzające pobieranie nauki
(w przypadku osób niepełnosprawnych od 16 do 24 roku życia uczących się niepracujących).

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 1. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,

 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie korzystała ze środków PFRON na ten cel,

 3. wybierze ośrodek, który posiada wpis do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, gdy turnus organizowany jest w formie niestacjonarnej,

 4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,

 5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu,

 6. nie będzie pełniła na tym turnusie funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu,

 7. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

 8. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na tym turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie, pod warunkiem, że:

 1. wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;

 2. opiekun:

 • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,

 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,

 • ukończył 18 lat lub

 • ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w formie pisemnej. Informacja taka, oprócz danych osobowych wnioskodawcy, powinna zawierać wysokość przyznanego dofinansowania, wysokość przyznanego dofinansowania dla opiekuna, a w przypadku nieprzyznania dofinansowania – uzasadnienie odmowy.

Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, powinna przekazać do PCPR informację o wyborze turnusu.

 

UWAGA: Zasady przydzielania dofinansowań ustala dyrektor PCPR, kierując się przepisami powszechnie obowiązującego prawa, stopniem niepełnosprawności, faktem pobierania nauki przez osobę niepełnosprawną, sposobem rozpatrzenia (pozytywny, negatywny) wniosków o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w latach ubiegłych.

drukuj (Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych)