Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się:

1) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu;

2) jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które uzyskały prawo refundacji do zakupu w/w przedmiotu/środka w ramach limitu z NFZ.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów zakupu sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Do wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze należy dołączyć:
1.    
a) uwierzytelnioną przez uprawniony organ kopię orzeczenia o:
- stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności lub  
- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub
- grupie inwalidzkiej lub
- stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998r.
b) kserokopię jednego z wyżej wymienionych dokumentów pod warunkiem przedłożenia jego oryginału do wglądu
2.    
- fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego  oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze albo
- kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.  

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.  

Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią (pokój nr 7), w każdym czasie (przez cały rok).

Wniosek do pobrania, dot. sprzętu rehabilitacyjnego : https://pcpr-naklo.rbip.mojregion.info/wp-wniosek-o-dofinansowanie-ze-%C5%9Brodk%C3%B3w-PFRON-zaopatrzenia-w-sprzet-rehabilitacyjny-dla-osoby-niepelnosprawneej.pdf

Wniosek do pobrania, dot. przedmiotów ortopedycznych i środkóe pomocniczych: https://pcpr-naklo.rbip.mojregion.info/Wniosek-o-dofinansowanie-PFRON-zaopatrzenia-w-przedmioty-ortopedyczne-srodki pomocniczeicze.pdf

drukuj (Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym)