Aktualności 2023

PCPR poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, we współpracy z gminą Nakło poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

PCPR zapewnia możliwość zamieszkania w nowo wybudowanych mieszkaniach na terenie miasta Nakła. Najemcą mieszkań na czas pełnienia tych funkcji będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią. Warunkiem podpisania umowy jest przejęcie opieki nad minimum trójką dzieci.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zespołu ds. pieczy zastępczej Marzena Nowak-Olechnicka, pod nr telefonu 512 290 620 i 690 296 432.

Kampania #Rozmawiaj #Reaguj

 • Przechwytywanie

Informacja dotycząca dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się.

Decyzją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ze względu na coroczny niedobór środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełmosprawnych przeznaczonych na realizację zadania powiatu z zakresu dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych czy architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami Osób Niepełnosprawnych wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się będą realizowane w ostatnim kwartale 2023r. tylko w przypadku posiadania jeszcze środków finansowych przez powiat na to zadanie. 

 

 

Rodzina w Centrum 3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią przypomina, iż do końca roku 2023 można zgłaszać się do udziału w Projekcie "Rodzina w Centrum 3"

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • poradnictwo rodzinne: - pedagogiczne - psychologiczne 
 • specjalistyczne poradnictwo logopedyczne
 • terapia rodzinna
 • warsztaty dla rodziców
 • zajęcia animacyjne dla dzieci
 • grupy wsparcia
 • warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży
 • superwizja rodzin zastępczych
 • mediacje rodzinne

W celu uzyskania dotatkowych informacji zapraszam do kontaktu.

 • Agnieszka Woźniak, tel. +48 531 250 459, e-mail: agnieszka.wozniak@pcpr-naklo.pl
  Paterek, ul. Wyzwolenia 13 ( Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej)

Zajęcia klubowe WTZ - finansowane ze środków PFRON

Zajęcia klubowe w WTZ” finansowane ze środków PFRON 2qInOp0t6BjAAAAAElFTkSuQmCC

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, że terminie od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku odbędzie się II tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programuZajęcia klubowe w WTZ finansowanego ze środków PFRON (dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku).

 

Adresaci programu: jednostki prowadzące WTZ

Miejsce składania wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią

W dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program „Zajęcia klubowe w WTZ”. Zarząd PFRON, uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu oraz wyznaczył termin naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

 1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,

 2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Jednocześnie, w odniesieniu do art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1076) zwracamy uwagę, że z zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” mogą korzystać osoby, których dotyczy wspomniany przepis, jeżeli rozpoczęły one udział w zajęciach klubowych nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (dotyczy to osób niepełnosprawnych, które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia).

       Szczegółowe informacje dotyczące treści programu znajdują się na stronie internetowej Funduszu.OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nakle nad Notecią ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż:

 

Samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

POWIAT NAKIELSKI - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią.

2. Podstawowe informacje dotyczące sprzedawanego samochodu:

a) samochód osobowy Skoda Octavia 1,9 TDI, nr rej.: CNA W765,

b) rok produkcji: 1998,

c) poj. silnika 1896 cm³,

d) moc: 66 kW (90 KM),

e) rodzaj nadwozia: liftback 5 drzwiowy,

f) jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym,

g) kolor: granatowy 2-warstwowy typu uni,

h) stan techniczny: zgodny z Oceną techniczną Rzeczoznawcy (załącznik nr 1 do Ogłoszenia
o pisemnym przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego Skoda Octavia ) - pojazd
w eksploatacji.

3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią
w terminie 7 dni od terminu składania ofert.

 

Pojazd będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie ul. Kochanowskiego 1, w dniach od poniedziałek do piątek
w godzinach od 900 do 1600, po uprzednim telefonicznym kontakcie pod nr tel. 531 053 118
lub 530 930 697.

4. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza wynosi: 2600 zł brutto (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 0/100)
i jest to kwota minimalna sprzedaży samochodu.

5. Wadium:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 260,00 zł.

(słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi 10 procent ceny wywoławczej.

2. Wadium wnosi się na rachunek bankowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nakle nad Notecią - nr rachunku: 17 8179 0009 0023 1055 2000 0010 Bank Spółdzielczy

w Nakle nad Notecią z adnotacją: „wadium samochód Skoda Octavia”, najpóźniej do dnia

04.07.2023 r.

3. Wadium wniesione przez nabywcę zaliczone będzie na poczet ceny nabycia.

4. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone,

zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia

oferty.

5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny,

uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży, bądź od wpłaty całości ceny nabycia po zawarciu

umowy.

6. Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Przetarg będzie się odbywał według Regulaminu pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż

samochodu służbowego marki Skoda Octavia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego

Ogłoszenia.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty zakupu do dnia 05.07.2023r. zgodnie

ze wzorem określonym w załącznik nr 1 do Regulaminu o pisemnym przetarg publicznym
na sprzedaż samochodu służbowego Skoda Octavia w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta

na zakup samochodu Skoda Octavia. Nie otwierać przed dniem rozstrzygnięcia przetargu”
w siedzibie Sprzedającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46 – Sekretariat (II piętro) wraz z podpisanym dowodem wniesienia wadium.

3. Oferenci pozostaną związani z ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu

składania ofert do siedziby Sprzedającego.

7. Wybór oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie wyłącznie kryterium ceny oferty. Wygra

oferent, który zaoferuje najwyższą cenę.

8. Odrzucenie oferty:

1. Oferta złożona w przetargu jest odrzucona, jeżeli:

a) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który

nie wniósł wadium,

b) nie zawiera danych i dokumentów określonych we wzorze oferty lub jest niekompletna,

nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania

jej za nową ofertę.

2. Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

9. Postanowienia końcowe:

1. Do odbycia przetargu wystarczy złożenie jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania

wynikające z Regulaminu pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż samochodu

osobowego marki Skoda Octavia.

2. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje tę samą cenę, wówczas zostanie

między nimi przeprowadzony przetarg w formie aukcji. W przypadku aukcji postąpienie nie

może wynosić mniej niż 50,00 zł. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi z oferentem, który

zaoferował najwyższą cenę nabycia samochodu.

3. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej

oferty, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia

zawarcia umowy sprzedaży.

5. Wydanie samochodu nabywcy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie

ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu pisemnego przetargu publicznego na

sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia, po zawarciu umowy, której wzór określa

załącznik nr 3 do Regulaminu pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż samochodu

osobowego marki Skoda Octavia oraz po wpłaceniu przez nabywcę oferowanej ceny nabycia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

bez podania przyczyny.

Nakło nad Notecią, 20.06.2023 r.

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Marek Durałek

Program korekcyjno- edukacyjny