Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

BROSZURA INFORMACYJNA

Z ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGOOd początku 2016 roku, na terenie całej Polski działa system nieodpłatnej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Od 1 stycznia 2019r. – na podstawie nowelizacji ustawy - dodatkowo oprócz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, działają również punkty poradnictwa obywatelskiego. Stopniowo została wprowadzona również usługa nieodpłatnej mediacji. Dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego i mediacji w lokalnych społecznościach.

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub

  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

  4. nieodpłatną mediację (w 2019 roku fakultatywnie, a od 2020 roku obligatoryjnie), lub

  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
    z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu nakielskiego świadczone są darmowo w pięciu punktach zlokalizowanych w: Nakle, Szubinie, Sadkach, Kcyni i Mroczy.

Kto może skorzystać z pomocy?
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej fizycznej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Z pomocy mogą korzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

W jaki sposób umówić się na poradę prawną?
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nakle, Szubinie, Sadkach, Kcyni i Mroczy odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty (porady prawnej).
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 536-928-218 lub 52-325-17-24 oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; ewelina.ciszewska@pcpr-naklo.pl